Kardiolog, Kardiolog, Kardiolog, Relacja / Reportaż, Relacja / Reportaż, Relacja / Reportaż

Sprawozdanie z 11 posiedzenia Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK w dniu 8 czerwca 2006 w Zabrzu

Tomasz Deptuch, 10.08.06

Sprawozdanie z 11 posiedzenia Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK w dniu 8 czerwca 2006 w Zabrzu.

Obecni: doc. Adam Witkowski, prof. Robert Gil, dr Maciej Kośmider, doc. Dariusz Dudek, doc. Krzysztof Żmudka, dr Andrzej Ochała.

Autor

Tomasz Deptuch

Sprawozdanie z 11 posiedzenia Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK w dniu 8 czerwca 2006 w Zabrzu.

Obecni: doc. Adam Witkowski, prof. Robert Gil, dr Maciej Kośmider, doc. Dariusz Dudek, doc. Krzysztof Żmudka, dr Andrzej Ochała.

Sekreterz: dr Tomasz Deptuch.

Nieobecni: dr Maciej Lesiak, dr Dariusz Ciećwierz, prof. Jacek Białkowski.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z zaproponowanym wcześniej programem:

1. Regulamin przyznawania grantów SKI - dr Maciej Kośmider

2. Propozycje do katalogu świadczeń NFZ na rok 2007. Wszyscy

3. Szkolenie kardiologów inwazyjnych pediatrycznych - prof. Jacek Białkowski

4. Propozycja prof. Jacka Kubicy dotycząca wyłonienia przez Zarząd SKI kandydata na redaktora działu kardiologii inwazyjnej w Folia Cardiologica (wersja polska i angielska). Doc. Adam Witkowski

Na wstępie doc. Adam Witkowski poruszył sprawe akredytacji pracowni hemodynamicznych w kraju. Powiedział, że wg prawników ZG PTK podstawą prawną do pobierania przez SKI opłat akredytacyjnych jest statut PTK, w którym zapisano możliwość pobierania opłat za akredytacje i certyfikaty. Tym samym ta sprawa, budząca wątpliwości dyrektorów szpitali, została wyjaśniona.

Ad 1
Dr Maciej Kośmider zaproponował regulamin grantów oparty na regulaminie komisji grantów PTK. W czasie dyskusji członkowie zarządu wprowadzili następujące zmiany:
1. Zdecydowano, że o grant może się ubiegać autor prezentujący pracę, niekoniecznie pierwszy autor.
2. Podwyższono górny limit wieku osoby ubiegającej się o grant do 35 lat.
3. Na wniosek prof. Roberta Gila dołączono Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego do listy zjazdów, na które przyznawane będą granty. Tym samym zdecydowano o przyznawaniu grantów wyjazdowych na kongresy: TCT, EuroPCR, oraz ESC.
4. Ustalono, że rocznie będą przyznawane 3 granty wyjazdowe w kwocie 1 tys. euro każdy.
Na wniosek doc. Krzysztofa Żmudki przeanalizowano roczne wpływy na konto SKI i ustalono, że zabezpieczają one środki na wypłatę grantów.
5. Członkowie zarządu byli zgodni, że osoba otrzymująca grant powinna mieć swobodę wykorzystania przyznanych środków. Z uwagi jednak na zapisy regulaminu grantów PTK, które nakładają w tej kwestii pewne ograniczenia, a także obligują do rozliczenia finansowego, zdecydowano o zasięgnięciu opinii prawnika, czy podobne zapisy muszą się znaleźć w regulaminie grantów SKI.

Ad2
Doc. Adam Witkowski poinformował członków zarządu, że można jeszcze zgłosić do NFZ propozycje nowych procedur. W ten sposób wcześniej udało się wprowadzić do katalogu procedur zabieg PCI pomostu żylnego z systemem przeciwzatorowym, a także PCI w chorobie wielonaczyniowej z 1 stentem uwalniającym lek i pozostałymi stentami konwencjonalnymi. Ponadto ustalone jest ponowne wprowadzenie do katalogu procedur obwodowych.Teraz możemy zgłosić kolejne procedury.
Doc. Krzysztof Żmudka zaproponował, aby wprowadzić cewnikowanie prawego serca z próbami wazodylatacyjnymi, które obecnie są fiansowane jedynie w ramach kwalifikacji do przeszczepienia serca, natomiast nie w przypadku np. nadciśnienia płucnego.
Ponadto prof. Gil zgłosił propozycję echa wewnątrznaczyniowego oraz ablacji alkoholowej w kardiomiopatii przerostowej z zawężaniem drogi odpływu lewej komory.
Doc. Dudek zgłosił FFR do oceny granicznych zwężeń, oraz łączenie procedury wieńcowej i obwodowej (lub szyjnej) w czasie jednej hospitalizacji (w tym przypadku NFZ oszczędzi pieniądze unikając dodatkowej hospitalizacji).
Zgłoszono także propozycję zabiegu septostomii.
Ustalono, że propozycje będą zgłoszone do NFZ wg. następującej hierarchii ważności:
1. Łączenie procedury wieńcowej i obwodowej (lub szyjnej) w czasie jednej hospitalizacji.
2. FFR do oceny zmian granicznych.
3. IVUS
4. Ablacja alkoholowa
5. Cewnikowanie prawego serca z próbami wazodylatacyjnymi.
6. Septostomia
Ustalono, że do 16 czerwca osoby zgłaszające procedury przygotują ich opis i uzasadnienie zgłoszenia do NFZ
Doc. Dudek zwrócił uwagę, że NFZ nie godzi się na podwójne finansowanie pacjentów przenoszonych po pierwotnej angioplastyce do innych ośrodków. Ponadto ordynatorzy ośrodków zachowawczych twierdzą, że kardiologia inwazyjna zabiera całość finansowania ostrych zespołów wieńcowych i nie dba o ośrodki zachowawcze które kierują chorych z ozw.
Prof. Gil powiedział, że w Warszawie takich problemów nie ma. Szpitale umawiają się między sobą tak, że ośrodek interwencyjny wykazuje pierwotną angioplastykę, a ośrodek zachowawczy, do którego przekazano chorego, wykazuje hospitalizację.
Dr Maciej Kośmider stwierdził, że w województwie łódzkiem również nie ma problemu finansowania pacjentów przekazywanych do innych ośrodków po pierwotnej angioplastyce.
Ponadto chory może być przekazywany do ośrodka rehabilitacji kardiologicznej, który ma inny katalog świadczeń i nie ma możliwości wykazania takiej samej hospitalizacji.
Doc. Adam Witkowski stwierdził, że jest to zagadnienie raczej dla konsultanta krajowego niż Sekcji Kardiologi Inwazyjnej PTK.
Doc. Dudek zaproponował, aby zgłosić konsultantowi krajowemu propozycję rozwiązania tego problemu, co może przyczynić się do porawy wizerunku kardiologii interwencyjnej w środowisku.
Doc. Adam Witkowski poinformował, że postulowane wcześniej programy lekowe (drobnocząsteczkowe blokery IIbIIIa, klopidogrel, biwalirudyna) nie zostaną wdrożone jako programy, i dlatego napisał pismo postulujące wprowadzenie ich jako procedur do katalogu świadczeń.
Doc. Dudek zauważył, że pozycja drobnocząsteczkowych blokerów IIbIIIa, a szczególnie tirofibanu, pogarsza się na korzyść biwalirudyny.
Doc. Adam Witkowski przypomniał, że w zeszłym roku do katalogu były zgłoszone propozycje 4 procedur z wykorzystaniem biwalirudyny i nie zostały przyjęte.

Ad 3
Pod nieobecność prof. Jacka Białowskiego doc. Adam Witkowski poinformował, że razem z programem szkoleń adeptów do POLKARDu była zgłoszona propozycja szkolenia dla 4 adeptów pediatrycznej kardiologii interwencyjnej rocznie (2 diagnostów, 2 terapeutów), ale ni została w Ministerstwie Zdrowia zaakceptowana. Doc. Witkowski zgłosił konsultantowi krajowemu, prof. Grzegorzowi Opolskiemu, konieczność przyznania ww. miejsc szkoleniowych i uzyskał zapewnienie, że będzie w tej sprawie ogłoszony odrębny konkurs.

Ad4
Doc. Adam Witkowski poinformował zebranych, że prof. Jacek Kubica zwrócił się do Zarządu SKI z prośbą o wysunięcie kandydata na redaktora działu kardiologii inwazyjnej Folia Cardiologica (wersji polskiej i angielskiej). W czasie dyskusji ustalono że, propozycja jest zbyt ogólna aby móc na tym etapie wysunąć konkretną kandydaturę. Prof. Robert Gil mógłby rozważyć kandydowanie, jednak pod warunkiem sprecyzowania zadań stawianych przed reaktorem działu kardiologii interwencyjnej oraz ustalenia czy nie ma konfliktu interesów z jego dotychczasową funkcją w „Kardiologii Polskiej”. Doc. Krzysztof Żmudka powiedział, że Zarząd SKI powinien zdecydować się na poparcie jednego pisma i w jego opinii powinny to być „Postępy Kardiologii Interwencyjnej”. Doc. Adam Witkowski powiedział, że SKI powinna wspierać „Kardiologię Polską” i „Postępy Kardiologii Interwencyjnej”, przy czym ważne jest aby „Postępy...”uzyskały punktację KBN. Doc. Dudek przypomniał, że ważne jest również publikowanie w EuroIntervention, które już niedługo może uzyskać Impact Factor. Zamieszczanie dobrych prac w EuroIntervention już teraz należy traktować jako inwestycję w przyszłość oraz umocnienie wizerunku polskej kardiologii interwencyjnej w Europie. Doc. Adam Witkowski zwrócił uwagę, że dotychczas nie zostały zamieszczone na stronie www WG10 publikacje prezentujące osiągnięcia polskiej kardiologii interwencyjnej. Doc. Dudek powiedział, że faktycznie nie zostały jeszcze zamieszczone, z uwagi na przygotowania do transformacji WG10 w stowarzyszenie, jednak dopilnuje, aby zaistniały na stronie www już pod auspicjami stowarzyszenia. Doc. Żmudka i prof. Gil zaproponowali, aby w „Postępach Kardiologii Interwencyjnej” powstała rubryka pod roboczym tytułem kącik przewodniczącego SKI. Wszyscy zebrani poparli tę propozycję. W czasie dyskusji zaproponowano, aby zamieszczać tam sprawozdania z posiedzeń zarządu SKI, informacje nt. negocjacji z NFZ, zmiany w katalogu procedur, i inne informacje ważne dla środowiska. Doc. Witkowski przypomniał że „Postęy...” mają charakter naukowy i należy dbać aby proponowany „kącik przewodniczącego” nie przekształcił się w rodzaj rubryki towarzyskiej.

Wolne wnioski:
Jako kontynuację rozmowy o polskich i europejskich pismach o tematyce kardiologii interwencyjnej rozpoczęto dyskusję nad zbyt małą liczbą dobrych prac o tej tematyce powstających w Polsce. Dr Kośmider powiedział, że Zarząd SKI powinien podjąć działania zmierzające do zwiększenia liczby prac.
Doc. Dudek zaproponował, aby zachęcać kolegów z mniejszych ośrodków do publikowania, a tych którzy chcieliby zająć się pracą naukową zapraszać do ośrodków akademickich i angażować do współpracy.
Doc. Witkowski podkreślił wagę kół naukowych działających przy pracowniach kardiologii interwencyjnej. Przykład Instytutu Kardiologii w Aninie dowodzi, że taka współpraca daje dobre wyniki naukowe.
Zaproponowano, aby rozważyć ufundowanie grantów umożliwiających pracę naukową w innym niż macierzysty polskim, a może nawet europejskim ośrodku.
Dr Kośmider zaproponował, aby na następnym posiedzeniu zająć się ułożeniem programu rozwoju naukowego polskiej kardiologii interwencyjnej oraz zastanowić się nad sposobem jego wsparcia finansowego.
Doc. Adam Witkowski zaproponował, aby rozważyć modyfikację wskazań do stosowania stentów uwalniających lek. Obecnie wskazania te nie obejmują np. cukrzycy, czy stentowania pomostów żylnych (SVG). W czasie dyskusji ustalono, aby dołączyć do wskazań cukrzycę, natomiast nie zdecydowano się na dołączenie zabiegów stentowania SVG. Ponadto zdecydowano o dołączeniu do wskazań stentowania długich (>22 mm) zmian, oraz tych umiejscowionych w wąskich tętnicach (<2.5 mm średnicy). Obecnie brak jeszcze dowodów naukowych, aby rekomendować implantację DESów w czasie pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Doc. Dudek zaproponował, aby w prezentacji dotyczącej kardiologii interwencyjnej w Polosce w 2005, zamieszczonej na stronie www SKI wprowadzić następujące modyfikacje:
1.Dodać liczbę STEMI leczonych pierwtoną angioplastyką w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców.
2. Podkreślić dynamikę liczby zabiegów obwodowych 2004-2005 w tym stentowania tt szyjnych.
3. Wymienić wszystkich członków zarządu z imienia i nazwiska.
4. Wyróżnić zabiegi obwodowe i wieńcowe wykonywane w czasie jednej hospitalizacji.
Doc. Witkowski powiedział, że trzy pierwsze punkty zostaną wprowadzone, natomiast wprowadzenie czwartego punktu wymaga zmiany w ankiecie, co będzie możliwe w przyszłym roku.
W czasie dyskusji podjęto jednomyślnie decyzję o dążeniu, wzorem WG10, do przekształcenia:
Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
w Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Doc Dudek podkreślił, że SKI spełnia wszystkie kryteria jakie ESC stawia grupom roboczym chcącym przekształcić się w stowarzyszenie na poziomie europejskim.

Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2010-06-30]. Sprawozdanie z 11 posiedzenia Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK w dniu 8 czerwca 2006 w Zabrzu. Protokół dostępu: http://www.genetyk.pl/publikacje/6777 [Pobrano dnia: 2020-07-15].

podziel sie, promuj ten tekst

Dodaj komentarz

Kto czytał ten artykuł

  • kingawilczynska

Komentarze