Kardiolog, Relacja / Reportaż

Sprawozdanie z 12 posiedzenia Zarządu SKI w Sopocie 20 września 2006

Tomasz Deptuch , 20.09.06

Obecni: doc. Adam Witkowski, prof. Robert Gil, dr Maciej Kośmider, dr Maciej Lesiak, prof. Jacek Białkowski, doc. Dariusz Dudek, prof. Krzysztof Żmudka, dr Andrzej Ochała. Nieobecni: brak. Sekretarz: Tomasz Deptuch Posiedzenie przebiegało zgodnie z wcześniej zaproponowanym programem:

Autor

Tomasz Deptuch

Obecni: doc. Adam Witkowski, prof. Robert Gil, dr Maciej Kośmider, dr Maciej Lesiak, prof. Jacek Białkowski, doc. Dariusz Dudek, prof. Krzysztof Żmudka, dr Andrzej Ochała. Nieobecni: brak. Sekretarz: Tomasz Deptuch Posiedzenie przebiegało zgodnie z wcześniej zaproponowanym programem:

1. Transformacja Working Group on Interventional Cardiology (WG 10) w Association (EAPCI) na ESC w Barcelonie - D. Dudek;
2. Przekształcenie Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK w Stowarzyszenie - możliwości i proponowane rozwiązania prawne - A. Witkowski;
3. Akredytacje pracowni hemodynamicznych (nowe i zmiana klasy) - M. Lesiak;
4. Pismo "Postępy Kardiologii Interwencyjnej" - odpowiedź na oficjalną propozycję prof. Rużyłło - wszyscy;
5. Oficjalne stanowisko SKI w sprawie implantacji DESów w kraju i uruchomienie krajowego rejestru DESów z obserwacją (przede wszystkim wyniki odległe dotychczas wykonanych zabiegów) - R. Gil; 6. Kody oddziału kardiologicznego z pracownią hemodynamiczną - D. Dudek;
7. Wzór umowy sponsorującej wyjazd na zjazd między firmą a lekarzem (propozycja zgłoszona przez prof. Polońskiego) -A. Witkowski.

Ad1
Doc. Dariusz Dudek poinformował zebranych, że podczas Światowego Kongresu Kardiologicznego w Barcelonie Grupa Robocza Kardiologii Interwencyjnej (WG 10) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przekształciła się w Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Secowo-Naczyniowych (EAPCI). Nowe stowarzyszenie oparte jest na dotychczasowych strukturach ESC oraz EuroPCR. W skład zarządu EAPCI weszli m.in. dyrektor EuroPCR Jean Marco, były przewodniczący WG10 Antoine Lafont, aktualny prezes EAPCI Wiliam Wijns, prezes elekt EAPCI Carlo DiMario oraz redaktor naczelny EuroIntervention Patrick Serruys. Dwa stanowiska – skarbnika i sekretarza mają być obsadzone w drodze wyboru. Zarząd EAPCI zaproponuje kandydaturę doc. Dudka na stanowisko sekretarza na 2 letnią kadencję. Doc. Adam Witkowski poinformował, że ankieta zgłoszeniowa do EAPCI zostały rozesłana e-mailem do członków SKI, a także została umieszczona na stronie www.kardiologiainwazyjna.pl. Doc. Witkowski podkreślił, że wypełnienie i wysłanie ankiety przez wszystkich dotychczasowych członków WG 10 jest bardzo ważne, aby reprezentacja polskiej kardiologii interwencyjnej była odpowiednio liczna. W październiku odbędą się bezpośrednie, elektroniczne wybory skarbnika i sekretarza zarządu EAPCI i w znacznej mierze od liczebności polskiej reprezentacji zależy wybór na jedno z tych stanowisk polskiego kandydata. Doc. Witkowski poprosił zebranych o głosowanie w sprawie poparcia zarządu SKI dla kandydatury doc. Dudka na sekretarza zarządu EAPCI. Decyzja o poparciu kandydatury została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym (doc. Dudka), bez głosów sprzeciwu. Doc. Dudek podziękował zebranym za poparcie jego kandydatury i obiecał, że będzie się starał o wprowadzenie polskich przedstawicieli do komitetów EAPCI powołanych do konkretnych zadań. Doc. Adam Witkowski podkreślił, że dzięki konsekwentnemu budowaniu pozycji polskiej kardiologii interwencyjnej w Europie udało się uzyskać silną pozycję w strukturach WG 10. Doc. Dudek zwrócił uwagę na nową inicjatywę Zarządu EAPCI, który zaproponował, aby w celu wyrównania dostępności pacjentów do zabiegów kardiologii interwencyjnej w Unii Europejskiej przedstawiciel EAPCI uczestniczył w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto sprawozdanie z takich rozmów powinno być umieszczone na stronie internetowej EAPCI.

Ad2
Doc. Adam Witkowski zwrócił się do prof. Adama Torbickiego z informacją, że SKI planuje przekształcenie się w stowarzyszenie i uzyskanie większej samodzielności merytorycznej i finansowej. Poprosił także o opinię prawną nt. podjęcia ww. działań. Prawnik PTK wydał opinię, zgodnie z którą możliwe są trzy rozwiązania: 1. Nieformalne współdziałanie odrębnych stowarzyszeń 2. Zgodnie z art. 22 Prawa o stowarzyszeniach - stowarzyszenie w liczbie co najmniej 3 mogą założyć związek stowarzyszeń. 3. Nadanie istniejącym sekcjom osobowości prawnej. Ze względu na zachowanie istniejącej struktury PTK Zarząd Główny wydaje się preferować to ostatnie rozwiązanie. Wtedy sekcje jako jednostki organizacyjne składałyby się na jednolitą scentralizowaną organizację jaką jest PTK, w której - będąc osobami prawnymi - stanowiłyby jego wewnętrzne komórki organizacyjne. Doc. Witkowski powiedział, że rozmawiał o planach SKI także z prof. Piotrowiczem, który przychyla się do nadania sekcjom osobowości prawnej przy zachowaniu dotychczasowych struktur PTK. Doc. Witkowski poprosił zebranych o opinię w sprawie wyboru dalszej drogi przekształceń SKI. Prof. Żmudka zapytał. na ile planowane przekształcenie SKI powinno być zbieżne z przekształceniem WG10 ESC w EAPCI. Doc. Dudek powiedział, że EAPCI jest niezależną strukturą i nie planuje powstania oddziałów w poszczególnych krajach Doc. Witkowski powiedział, że uzyskanie autonomii pozwoli samodzielnie decydować w wielu sprawach sekcji, które obecnie podlegają kompetencjom Zarządu Głównego PTK (akredytacje dla pracowni, kontrola jakości, finansowanie imprez akredytowanych przez SKI). Prof. Gil zaproponował, aby dążyć do samodzielności sekcji i na razie nie zmieniać jej nazwy. Doc. Dudek zwrócił uwagę, że w jego ocenie zmiana nazwy jest bardzo ważna dla utrzymania pozycji SKI. Doc. Witkowski powiedział, że po ostatnim posiedzeniu rozszerzonego Zarządu Głównego PTK widać, że samodzielna sekcja pozostająca w strukturach PTK jest możliwa do zaakceptowania dla Zarządu Głównego. Doc. Dudek zaproponował, aby przed decyzją o kształcie organizacyjnym nowej SKI zastanowić się nad zadaniami, jakie miałaby do zrealizowania. Czy mają one obejmować negocjacje z MZ i NFZ, czy raczej funkcje wyłącznie naukowe. Doc. Witkowski odpowiedział, że sekcja powinna pełnić funkcje zarówno naukowe, jak i negocjacyjne i lobbingowe. Natomiast stowarzyszenie zawodowe powinno pełnić rolę zbliżoną do związku zawodowego. Doc. Dudek zaproponował, aby przyjąć model stowarzyszenia europejskiego, tzn. zarząd plus kilkuosobowe komitety do konkretnych zadań. Doc. Witkowski stwierdził, że zgodnie z opiniami członków zarządu najkorzystniejsze wydaje się uzyskanie autonomii w ramach struktury PTK, przy jednoczesnej zmianie nazwy na stowarzyszenie. Konieczna jest opinia prawna, czy takie rozwiązanie jest możliwe. Doc. Dudek zaproponował, aby rozwiązać sekcję, utworzyć stowarzyszenie i akredytować je przy PTK. Prof. Gil powiedział, że chcąc przyjąć takie rozwiązanie należałoby najpierw porozmawiać z członkami Zarządu Głównego PTK i wyjaśnić, że intencją SKI jest wzmocnienie struktur PTK, a nie ich rozbicie. Doc. Dudek zaproponował, aby ustalić model docelowy oraz obliczoną na 1 –2 lata drogę dojścia do niego. Doc. Witkowski stwierdził, że należy dążyć do powstania stowarzyszenia, a jako etap przejściowy uzyskać dla SKI autonomię w ranach PTK. Doc. Dudek podkreślił, że zmiana nazwy jest kluczowa i powinna nastąpić jak najszybciej. Doc. Witkowski powtórzył, że wystąpi o opinię prawną w sprawie zmiany nazwy SKI na stowarzyszenie, ale bez powoływania odrębnej struktury prawnej. Przedyskutowano jeszcze raz kwestię docelowej nazwy i ustalono, że powinna ona brzmieć:
Stowarzyszenie Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Doc. Witkowski przygotuje pismo do Prezesa PTK z propozycjami rozwiązań, jakie przyjęto na bieżącym posiedzeniu i prześle je członkom Zarządu do konsultacji.

Ad 3
Dr Lesiak poinformował zebranych, że wpłynęło 8 wniosków o nowe akredytacje, oraz 3 wnioski o zmianę stopnia akredytacji.
1. Pracownia w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy otrzymała klasę A
2. Pracownia w Zielonej Górze otrzymała kategorię B
3. Pracownia w Nowym Sączu otrzymała klasę C (po uzupełnieniu liczby zabiegów wykonanych do końca 10. 2006, zmianie kierownika pracowni – obecnie doc. T. Przewłocki i zakupie aparatów do IVUS i FFR).
4. Pracownia w Dąbrowie Górniczej otrzymała kategorię B
5. Pracownia w Szpitalu Bielańskim w Warszawie nie otrzymała akredytacji (nie spełnia kryterium liczby wykonywanych zabiegów)
6. Pracownia w Bydgoszczy (dr Wróbel) otrzymała kategorię A
7. Pracownia w Bielsku Białej otrzymała kategorię B
8. Pracownia w Olsztynie otrzymała kategorię B
9. Pracownia w Ostrołęce otrzymała klasę A. 10. Pracownia we Wrocławiu (szpital wojewódzki przy ul. Kamieńskiego) otrzymała klasę B.

Zmiany akredytacji:
Pracownia w Elblągu zmiana kategorii z B na C Pracownia w Radomiu (dr Achremczyk) zmiana kategorii z A na B Pracownia w Warszawie-Międzylesiu nie otrzymała wyższej kategorii, pozostaje kategoria A ( z uwagi na niedostateczną liczbę koronarografii i PCI).

Ad 4
Doc. Adam Witkowski poinformował zebranych, że wpłynęło oficjalne pismo prof. Witolda Rużyłło, Redaktora Naczelnego Postępów Kardiologii Interwencyjnej, z prośbą o uznanie pisma za oficjalny organ Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zarząd SKI jednogłośnie zdecydował o przychyleniu się do ww. prośby. Następnie przedyskutowano kwestię utrzymania akredytacji SKI dla Folia Cardiologica, wobec przyznania jej „Postępom...”. W głosowaniu, przy jednym głosie wstrzymującym, Zarząd zdecydował o uchyleniu akredytacji dla „Folia..”.

Ad 5
Doc. Adam Witkowski powiedział, że w związku z ogłoszonymi w czasie Światowego Kongresu Kardiologicznego w Barcelonie wstępnymi doniesieniami nt. zwiększonego odsetka późnej zakrzepicy, a także zgonów pozasercowych po implantacji DESów Zarząd SKI przygotował projekt oficjalnego komunikatu i poprosił zebranych o opinie i uwagi do tekstu. Zaproponował także, aby uruchomić ogólnopolski rejestr pacjentów z implantowanymi stentami uwalniającymi leki antymitotyczne, aby sprawdzić, czy te dane potwierdzą się w polskiej populacji. Prof. Gil przeczytał przygotowany wcześniej projekt komunikatu. W czasie krótkiej dyskusji zwrócono szczególną uwagę na konieczność przedstawiania pacjentom potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z implantacją DESów oraz na odpowiedzialność operatora podejmującego każdorazowo decyzję o wyborze stentu. Po naniesieniu poprawek jednogłośnie przyjęto ostateczną wersję komunikatu i zdecydowano, że należy go opublikować w Kardiologii Polskiej, Postępach Kardiologii Interwencyjnej i na stronie
internetowej. Ponadto skrócona wersja komunikatu ukaże się w „Gazecie Zjazdowej” podczas X Kongresu PTK. Przedyskutowano także kwestię wprowadzenia rejestru pacjentów po implantacji DESów. Doc. Dudek zwrócił uwagę na istotne trudności metodologiczne, związane głównie z dopasowaniem grupy kontrolnej o porównywalnym profilu ryzyka. Różnice w wyjściowej charakterystyce pacjentów mogą mieć wpływ na wyniki rejestru. Zdecydowano, że metodologia rejestru zostanie dopracowana, po czym nastąpią e-mailowe konsultacje przed jego ewentualnym wprowadzeniem. Dr Maciej Lesiak zwrócił uwagę na serię kilku przypadków zakrzepicy w stencie u pacjentów stosujących generyczne preparaty klopidogrelu, jakie zdarzyły się w jego ośrodku. W czasie dyskusji zwrócono uwagę na różne zakresy wskazań, do jakich poszczególne preparaty klopidogrelu są w Polsce zarejestrowane. Zaproponowano, aby Zarząd SKI wystąpił do producentów wszystkich preparatów klopidogrelu z oficjalnym zapytaniem czy dysponują danymi obserwacyjnymi nt. stosowania ich preparatów po stentowaniu, oraz czy rekomendują swoje preparaty do stosowania w profilaktyce zakrzepicy w stencie. Doc. Dudek powiedział, że wiarygodne dane można uzyskać w randomizowanym badaniu porównującym preparaty klopidogrelu. Doc. Witkowski zaproponował, aby takie badanie zgłosić oficjalnie do Zarządu SKI.

Ad 6
Doc. Dudek poinformował, że obecnie każdy oddział kardiologiczny, bez względu na to czy zachowawczy czy interwencyjny ma taki sam kod działalności. Ustalono, że Zarząd SKI wystąpi do Konsultanta Krajowego o zróżnicowanie kodów kardiologii i kardiologii z pracownią hemodynamiczną (lub elektroterapią) tak, aby uniknąć trudności przy zakładaniu nowych pracowni.

Ad 7
Doc. Witkowski poinformował, że prof. Lech Poloński zaproponował wprowadzenie wzoru umowy o sponsorowanie wyjazdu lekarzy na kongresy naukowe tak, aby wyeliminować nawet potencjalny konflikt interesów. Doc. Dudek zaproponował, aby po opracowaniu wzoru takiej umowy uzyskać opinie na ich temat z niezależnych kancelarii prawnych. Zdecydowano, że w oparciu o obecnie funkcjonujące umowy zostanie zaproponowany wzór i przekazany do zaopiniowania prawnego.
Punkt dodatkowy – propozycja rejestru przemijającego upośledzenia kurczliwości lewej komory serca przy prawidłowym obrazie koronarograficznym - kardiomiopatii Takotsubo, zgłoszona przez prof. Roberta Gila. Z praktycznego punktu widzenia rejestr miałby postać nakładki na elektroniczną bazę danych SKI. Doc. Witkowski przedstawił zgłoszony projekt, który następnie poddano głosowaniu. Projekt został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym. Doc. Dudek zwrócił uwagę, aby większy nacisk położyć na badania randomizowane, dające szansę na lepsze publikacje. W czasie dyskusji stwierdzono, że obie te formy działalności naukowej należy rozwijać równolegle. Kolejne posiedzenie Zarządu SKI odbędzie się 29.11.06 (środa) w Krakowie. Godzina i miejsce spotkania do ustalenia.

Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2010-06-30]. Sprawozdanie z 12 posiedzenia Zarządu SKI w Sopocie 20 września 2006. Protokół dostępu: http://www.genetyk.pl/publikacje/7080 [Pobrano dnia: 2019-09-22].

podziel sie, promuj ten tekst

Słowa kluczowe

Dodaj komentarz

Komentarze