Kardiolog, Relacja / Reportaż

Sprawozdanie z 1-szego posiedzenia Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo - Naczyniowych PTK, 15.05.2007 w Krakowie

Tomasz Deptuch , 22.06.07

Obecni: doc. Adam Witkowski, prof. Jacek Białkowski, dr Dariusz Ciećwierz, doc. Dariusz Dudek, dr Maciej Kośmider, dr Paweł Maciejewski, doc. Andrzej Ochała, prof. Krzysztof Żmudka.

Nieobecni: dr Maciej Lesiak.

Sekretarz: dr Tomasz Deptuch.

Autor

Tomasz Deptuch

Obecni: doc. Adam Witkowski, prof. Jacek Białkowski, dr Dariusz Ciećwierz, doc. Dariusz Dudek, dr Maciej Kośmider, dr Paweł Maciejewski, doc. Andrzej Ochała, prof. Krzysztof Żmudka.

Nieobecni: dr Maciej Lesiak.

Sekretarz: dr Tomasz Deptuch.

1. Doc. Witkowski zaprezentował sprawozdanie z działalności kardiologii interwencyjnej w Polsce w 2006 roku.
W czasie dyskusji zaproponowano, aby dodatkowo przedstawić liczbę stentów uwalniających leki w odniesieniu do wykonanych zabiegów planowych. Doc. Żmudka zaproponował, aby przeanalizować liczbę poszczególnych zabiegów wykonywanych w placówkach publicznych i prywatnych.

2. Rozdział zadań między członków zarządu SISN.
Doc. Adam Witkowski zaproponował pozostawienie Prezydium Zarządu w niezmienionym składzie, tj:
Krzysztof Żmudka – zastępca przewodniczącego
Maciej Kośmider – skarbnik
Jacek Białkowski – sekretarz
Po krótkiej dyskusji i wyrażeniu przez zainteresowanych zgody na dalszą pracę w prezydium, jego skład został przyjęty przez aklamację.
Ponadto doc. Witkowski zaproponował, aby na miejsce prof. Gila, który ustąpił z pracy w zarządzie upoważnić dr Pawła Maciejewskiego do dysponowania kontem sekcji, wspólnie z doc. Witkowskim i dr Kośmidrem. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.


3. Powołanie D. Dudka na stanowisko doradcy Zarządu ds naukowych.
Doc. Adam Witkowski zaproponował, aby doc. Dariusz Dudek również w tej kadencji pełnił rolę doradcy zarządu ds. naukowych i zapytał członków zarządu o opinię w tej kwestii. W czasie dyskusji wszyscy zebrani opowiedzieli się za przyjęciem tej propozycji.
Doc. Dariusz Dudek został powołany na stanowisko doradcy Zarządu SISN ds. nauki

4. Powołanie i określenie zadań dla komisji SISN (w tym tętnice szyjne i obwodowe);
Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły w czasie ostatniego posiedzenia zarządu poprzedniej kadencji powołano następujące komisje:

1. Komisja ds. nauki
2. Komisja ds. sprawozdawczości
3. Komisja ds. edukacji i stypendiów
4. Komisja ds. akredytacji
5. Komisja ds. interwencji na tętnicach szyjnych i obwodowych
6. Komisja ds. wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego

Po krótkiej dyskusji odstąpiono od powołania komisji ds. sprzętu zabiegowego uznając, że jakiekolwiek zalecenia tej komisji mogą się spotkać z zarzutem reklamy i działania antyrynkowego.
Następnie dyskutowano nad sposobem powołania składu ww. komisji. Ustalono, że przewodniczącymi poszczególnych komisji zostaną członkowie zarządu, którzy następnie zaproponują ich skład osobowy oraz program działania.
Ustalono, że komisji nauki będzie przewodniczył doc. Dariusz Dudek, komisji sprawozdawczości dr Paweł Maciejewski, komisji edukacji i stypendiów dr Maciej Kośmider, komisji akredytacji dr Maciej Lesiak, komisji interwencji na tt. szyjnych i obwodowych wspólnie dr Dariusz Ciećwierz i doc. Andrzej Ochała, komisji wad wrodzonych prof. Jacek Białkowski.
Przewodniczący komisji przedstawią proponowany skład osobowy, oraz program działania komisji do 10 czerwca br.

5. Dyskutowano nad sposobem rozszerzenia profilu działalności pracowni tak, aby była ona finansowane przez NFZ.
Zarząd ustalił zalecenie dla pracowni z akredytacją klasy C, aby w ciągu 2 lat dokonały konwersji swoich pracowni do pracowni naczyniowych w rozumieniu NFZ (po tym okresie konwersja pracowni stanie się warunkiem niezbędnym do utrzymania akredytacji klasy C). Po spełnieniu wymogów formalnych (zatrudnienie chirurga naczyniowego, anestezjologa, radiologa, oraz posiadanie aparatu do znieczulenia ogólnego, co w razie potrzeby zapewni możliwość konwersji zabiegu przezskórnego do operacji naczyniowej) należy ten fakt zgłosić pismem do NFZ.
Doc. Krzysztof Żmudka zaproponował, aby w wymogach akredytacyjnych dla pracowni umieścić punkt dotyczący dostarczania danych do rejestru. Nie należy przyznawać akredytacji pracowniom, które nie informują na bieżąco sekcji o swojej działalności
Konieczne jest zmodyfikowanie warunków akredytacji pracowni, co może być zadaniem dla komisji akredytacji.

6. Wolne wnioski
Dr Paweł Maciejewski zwrócił uwagę, że elektroniczna baza danych sekcji zawiera numer PESEL każdego chorego, co automatycznie narzuca obowiązek uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto komisja etyczna może wymagać takiej zgody chorych w przypadku wykorzystania bazy danych do pracy naukowej. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się dołączenie akapitu dotyczącego danych osobowych do dotychczas używanego formularza zgody na zabieg
Następnie dyskutowano nad kształtem strony internetowej sekcji.

Dr Dariusz Ciećwierz zaproponował, aby dodać dział „call for cases” tak, aby zapewnić forum do wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami.
Doc. Krzysztof Żmudka zwrócił uwagę, że strona internetowa powinna szybciej aktualizowana w odpowiedzi na wydarzenia. Przy obecnym stanie obsługi informatycznej naszej strony wydaje się to niemożliwe; obecnie zamieszczenie informacji zajmuje co najmniej kilka dni.
Dyskutowano, czy możliwe jest zamieszczanie reklam (logo) ew. sponsorów strony internetowej. Ustalono, że w tej sprawie konieczna jest opinia prawnika PTK.

Rozważano, czy w kwestii decyzji o przekształceniu sekcji w stowarzyszenie należy rozesłać mailing do członków sekcji. Ustalono, że wcześniej należy uaktualnić listę adresów e-mailowych (obecnie nie wszyscy członkowie podali takie dane), oraz uzyskać zgodę członków na elektroniczną formę wyrażenia opinii.

Doc. Krzysztof Żmudka zwrócił uwagę na niedocenianą kwestię ochrony radiologicznej, oraz uregulowań prawnych, które precyzyjnie mówią, co należy robić w przypadku przekroczenia dawek promieniowania. Ponadto należy pamiętać o sumowaniu dawek w przypadku powtarzanych procedur, np. wymagające dużej dawki promieniowania MSCT, które po kilku dniach jest weryfikowane koronarografią.
Zaproponowano, aby powołać komisję ds. ochrony radiologicznej.

Następnie doc. Adam Witkowski poprosił członków Zarządu o opinię w sprawie pracowni w Siedlcach, która zwróciła się z pytaniem, czy mogłaby rozpocząć dyżur hemodynamiczny zawierając umowę ze spółką lekarską zapewniającą obsadę doświadczonych hemodynamistów. Po krótkiej dyskusji ustalono, że o ile ww. spółka spełni kryteria ustalone przez zarząd Sekcji, to nie ma przeszkód. Członkowie Zarządu byli zgodni, że sformułowania zatrudnienie na stałe nie można obecnie interpretować jedynie jako zatrudnienia na etacie.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że obecnie wymóg dotyczący doświadczenia samej pracowni należy zróżnicować dla pracowni już istniejących i nowo utworzonych. W ten sposób nowa pracownia, która jednak zatrudnia zespół doświadczonych hemodynamistów, mogłaby podjąć dyżur.
Ustalono, że następne zebranie Zarządu odbędzie 19 września 2007 we Wrocławiu, przed Kongresem PTK.

Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2010-06-30]. Sprawozdanie z 1-szego posiedzenia Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo - Naczyniowych PTK, 15.05.2007 w Krakowie. Protokół dostępu: http://www.genetyk.pl/publikacje/7181 [Pobrano dnia: 2020-07-15].

podziel sie, promuj ten tekst

Słowa kluczowe

Dodaj komentarz

Komentarze