Kardiolog, Relacja / Reportaż

Sprawozdanie z 14-tego posiedzenia Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo - Naczyniowych PTK, 18.04.2007 r. w Warszawie

Tomasz Deptuch , 22.06.07

Obecni: doc. Adam Witkowski, doc. Jacek Białkowski, dr Maciej Lesiak, prof. Robert Gil, doc. Krzysztof Żmudka, dr Maciej Kośmider, doc. Dariusz Dudek, dr Andrzej Ochała, dr Dariusz Ciećwierz
Zaproszeni goście: doc. Piotr Pieniążek i dr Stanisław Bartuś
Sekretarz: dr Tomasz Deptuch

Autor

Tomasz Deptuch

Sprawozdanie z 14-tego posiedzenia Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Warszawie.

Obecni: doc. Adam Witkowski, doc. Jacek Białkowski, dr Maciej Lesiak, prof. Robert Gil, doc. Krzysztof Żmudka, dr Maciej Kośmider, doc. Dariusz Dudek, dr Andrzej Ochała, dr Dariusz Ciećwierz
Zaproszeni goście: doc. Piotr Pieniążek i dr Stanisław Bartuś
Sekretarz: dr Tomasz Deptuch

Posiedzenie przebiegało zgodnie z wcześniej zaproponowanym programem:

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 2004-2007- A. Witkowski
2. Sprawozdanie finansowe z kadencji 2004-2007-M. Kośmider
3. Omówienie przeprowadzenia wyborów nowego przewodniczącego i nowego Zarządu - R. Gil
4. Stanowisko SISN w sprawie DES -D. Dudek
5. Zabiegi na tt. szyjnych i obwodowych -A. Witkowski/D. Dudek.

Punkt 1
Doc. Adam Witkowski otworzył posiedzenie i poprosił zebranych o uwagi do rozesłanego wcześniej e-mailem sprawozdania z działalności Zarządu SISN PTK kadencji 2004-2007.
Doc. Dariusz Dudek poprosił o wprowadzenie do sprawozdania następujących zmian:
Dopisanie w punkcie 1.8 informacji o prowadzonych od 2004 roku w Krakowie warsztatach interwencji obwodowych PINC.
Dodanie w punkcie 2.3 informacji, że każda osoba po odbyciu szkolenia pod kierunkiem kierownika pracowni i/lub samodzielnego operatora może otrzymać certyfikat sekcji.
Dodanie w punkcie 7.1 informacji nt. sprawozdawczości pracowni, które nie uzupełniają elektronicznej bazy danych sekcji.
Doc. Witkowski powiedział, że te pracownie przysyłają roczne sprawozdanie ze swojej działalności zabiegowej, oraz że taka informacja zostanie dodana do sprawozdania.
Prof. Robert Gil dodał, że należy ustalić powód, dla którego niektóre pracownie nie uzupełniają bazy danych i spróbować, w miarę możliwości sekcji, pomóc.
Doc. Dudek zapytał także o rejestr DESów zapisany w punkcie 7.2.9 sprawozdania.
Doc. Witkowski wyjaśnił, że projekt przeprowadzenia takiego rejestru został przygotowany w ramach konkursu POLKARDu i planowane jest jego wdrożenie w oparciu o elektroniczną bazę danych sekcji.
Dr Maciej Lesiak zaproponował, aby równolegle prowadzić rejestr stentów metalowych, co pozwoli porównać odsetek zdarzeń niepożądanych po implantacji obu typów stentów. Po krótkiej dyskusji, z uwagi na dużą ilość implantowanych stentów metalowych (kilkanaście razy więcej niż stentów powlekanych) odstąpiono od przeprowadzenia takiego rejestru.
Doc. Dudek zaproponował, aby rozważyć przeprowadzenie rejestru zabiegów obwodowych. Doc. Witkowski powiedział, że ta kwestia będzie omawiana w punkcie 5 spotkania i poprosił zakończenie dyskusji nad sprawozdaniem z działalności zarządu.
Doc. Dudek zaproponował, aby w punkcie 7.4 dotyczącym współpracy z NFZ i MZ dopisać informację, że angioplastyka szyjna i obwodowa są w kardiologicznym katalogu świadczeń tylko dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, natomiast niektóre regionalne oddziały NFZ rozliczają te zabiegi także u chorych bez OZW.
Doc. Dudek zapytał o zapis w punkcie 10 sprawozdania, mówiący o opiniach sporządzanych np. dla sądu koleżeńskiego. Doc. Witkowski powiedział, że kilkakrotnie on jako przewodniczący zarządu, oraz poproszeni o to członkowie zarządu sporządzali takie opinie w sytuacjach oskarżeń kierowanych w kierunku niektórych kardiologów interwencyjnych.
Po uwzględnieniu zaproponowanych zmian sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Punkt 2
Dr Maciej Kośmider przedstawił obecny stan konta SISN PTK, oraz poinformował o źródłach wpływów oraz wydatkach. Informacja ta zostanie przedstawiona w czasie walnego zgromadzenia członków SISN, a szczegółowe sprawozdanie zostanie przekazane do ZG PTK.

Ad3
Doc. Witkowski przypomniał zebranym, że najbliższe walne zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i poprosił wszystkich członków zarządu o przybycie.
Doc. Witkowski powiedział, że przedstawi sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2004-2007, a także sprawozdanie finansowe. Następnie będzie przeprowadzone głosowanie nad absolutorium dla zarządu, oraz wybory nowego przewodniczącego, oraz członków zarządu.
Doc. Witkowski podtrzymał swój zamiar kandydowania na przewodniczącego zarządu sekcji w następnej kadencji, oraz poprosił kolegów, którzy chcą kandydować na członków zarządu, aby ich kandydatury zostały zgłoszone z sali. Ponadto zaproponował, aby na miejsce prof. Gila, który nie będzie kandydował, zgłosić kandydaturę dr Pawła Maciejewskiego, który od lat z dużym zaangażowaniem prowadzi elektroniczną bazę danych sekcji.
Dr Maciej Kośmider zapytał, czy doc. Witkowski kandydując na stanowisko przewodniczącego zarządu planuje zwiększyć liczbę jego członków. Doc. Witkowski odpowiedział, że będzie dążył do utrzymania dotychczasowej liczby członków zarządu.
Doc. Witkowski powiedział, że zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły na poprzednim posiedzeniu zarządu, w przypadku reelekcji zarząd powinien zmodyfikować formułę swojego działania. Wybrani członkowie zarządu mieliby przewodniczyć komisjom, których członkami byliby młodzi koledzy chętni do pracy na rzecz środowiska.
W czasie dyskusji ustalono, że powinny powstać następujące komisje:
1. Komisja naukowa;
2. Komisja sprawozdawczości;
3. Komisja sprzętowa – prof. Gil powiedział, że rolą komisji powinno być analizowanie sytuacji na rynku sprzętu pod kątem jego przydatność i cen. Prof. Białkowski zwrócił uwagę na różnice cen sprzętu pomiędzy krajami Unii Europejskiej, co również powinno być przedmiotem zainteresowania tej komisji;
4. Komisja edukacji i stypendiów;
5. Komisja akredytacyjna.
Następnie dyskutowano, czy przewodniczącymi komisji powinni być członkowie zarządu, czy, wzorem EAPCI, osoby spoza zarządu. Ostatecznie tę kwestię pozostawiono do rozstrzygnięcia po wyborach.
Prof. Gil podkreślił, że zaproponowana forma pracy pozwoli na przygotowanie kadr do mającego powstać stowarzyszenia.
Doc. Witkowski zwrócił uwagę, że powstanie stowarzyszenia jest na tyle daleko idącą zmianą organizacji środowiska kardiologii interwencyjnej, że przed ostateczną decyzją należy odwołać się do opinii wszystkich członków sekcji.
Doc. Witkowski przypomniał, że teoretycznie możliwe są dwie formy działalności stowarzyszenia:
• Założenie oddzielnego stowarzyszenia i jego afiliacja przy PTK
• Założenie stowarzyszenia w obrębie PTK, które także w sensie prawnym jest stowarzyszeniem.
To drugie rozwiązanie jest rzadko stosowane i wymaga zgody sądu.

Pkt 4
Doc. Dudek powiedział, że z danych FDA wynika, że stosowanie stentów uwalniających leki zgodnie z rejestracją jest bezpieczne, natomiast ryzyko zdarzeń niepożądanych wzrasta przy stosowaniu ich w innych wskazaniach. Doc. Witkowski zwrócił uwagę, że wskazania zgodne z rejestracją są bardzo wąskie, w szczególności są węższe niż zalecenia sekcji do stosowania DESów.
Ustalono, że dotychczasowe wskazania do stosowania DESów ustalone przez sekcję (szczególnie cukrzyca, jedyna drożna tętnica) a także leczenie przeciwpłytkowe wymagają komentarza, ponieważ dla wielu ośrodków są one wiążące.
Dr Lesiak powiedział, że sprowadzenie DESów do stosowania zgodnie z rejestracją FDA mija się z celem, ponieważ dotyczą one chorych z niskim ryzykiem restenozy.
Doc. Dudek zwrócił uwagę, że wobec ryzyka powikłań, jakie wiąże się z implantacją stentów uwalniających leki antymitotyczne należy każdorazowo omówić z kardiochirurgiem i pacjentem wszystkie za i przeciw implantacji stentu.
Dr Lesiak powiedział, że nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy każdy pacjent przed implantacją stentu będzie wymagał konsultacji kardiochirurga.
Prof. Gil, doc. Witkowski, doc. Dudek, oraz dr Lesiak podjęli się przygotowania komentarza i uuaktualnienia do zaleceń dotyczących DESów.

Pkt 5
Doc Witkowski powiedział, że otrzymał kolejny już krytyczny list prof. Mieczysława Szostka, konsultanta krajowego ds. chirurgii naczyniowej w sprawie stentowania tętnic szyjnych, na który odpowiedź przygotował on oraz rada programowa POLKARDu, włącznie z zasiadającymi w niej neurologami.
Ponadto doc. Witkowski powiedział, że właśnie zostały wydane zalecenia dla pracowni kardioangiograficznych, dotyczące zabiegów na tętnicach szyjnych i obwodowych, jako suplement do Kardiologii Polskiej w nakładzie 5000 egzemplarzy.
Doc. Dudek zwrócił uwagę, że należy zwiększyć aktywność publikacyjną dotyczącą zabiegów na tt. szyjnych i obwodowych. Ponadto należy dążyć do rozpoczęcia programu obwodowego w każdej pracowni mającej akredytację klasy C.
Sposobem na obronę przed protestami chirurgów jest spełnienie warunków stawianych pracowniom naczyniowym (zatrudnienie radiologa, anestezjologa i chirurga naczyniowego, posiadanie aparatu do znieczulenia ogólnego, możliwość konwersji zabiegu przezskórnego do zabiegu operacyjnego). Doc. Pieniążek powiedział, że oprócz wyżej wymienionych, nie ma konkretnych wymogów dla sali zabiegowej, zwrócił natomiast uwagę na konieczność konsultacji niezależnego neurologa w przypadku interwencji na tętnicach domózgowych.
Doc. Witkowski zaproponował, aby przygotować ogólnopolski rejestr zabiegów na tętnicach szyjnych, obwodowych i nerkowych.
Każda pracownia powinna publikować swoje wyniki, natomiast rolą sekcji jest ich podsumowanie.

Ustalono, że zostaną przygotowane następujące rejestry ogólnopolskie:
Tętnice szyjne – doc. Piotr Pieniążek
Tętnice obwody – dr Stanisław Bartuś
Tętnice nerkowe – dr Krzysztof Cedro
Tętniaki aorty- doc Krzysztof Żmudka i dr Jarosław Trębacz
Na tym ostatnie posiedzenie zarządu SISN w kadencji 2004-2007 zakończono.

Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2010-06-30]. Sprawozdanie z 14-tego posiedzenia Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo - Naczyniowych PTK, 18.04.2007 r. w Warszawie. Protokół dostępu: http://www.genetyk.pl/publikacje/7182 [Pobrano dnia: 2019-09-22].

podziel sie, promuj ten tekst

Słowa kluczowe

Dodaj komentarz

Komentarze